با توجه به نامه اتاق اصناف مبنی برتشکیل ستادی تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان تهران از واحد های تولیدی درخواست می شود مشکلات واحد های تولید ی خود را به صورت مکتوب به اتحادیه جهت ارجاع به ستاد مذکور ارسال نمائید