احتراما به پیوست تصویرنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در خصوص بازنگری ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران موضوع فهرست قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایید پس از بررسی از نتیجه اقدامات حاصله این اتاق را مطلع نمایند.