تصویرنامه شماره ۱۷۳۵/۳/۱۷۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰ معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب به همراه ضمائم ارسال و به اطلاع می رساند در راستای ماده ۱۷ قانون صنفی افراد صنفی مکلف به اجرای قوانین و مقررات کشور از جمله ضوابط انتظامی بوده و به استناد بند (ه) ماد ۲۸ قانون نظام صنفی عدم اجرای  تکالیف واحدهای صنفی از جمله ضوابط ابلاغی ناجا موجب تعطیلی موقت مکان وسایر مجازات تعیین شده در قانون می گردد لذا با توجه به اینکه بسیاری از تخلفات و جرایم اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی در غالب فعالیت های صنفی غیرمجاز در اصناف مربوط به افرادی می باشد که تخلفات صنفی آنها مستمر بوده و نسبت به اصلاح و تمکین از قانون هیچ گونه همکاری را انجام نمی دهند ضمن ساماندهی و نظارت بر فعالیت صنفی لازم تکالیف صنفی و انتظامی واحدهای صنفی مطابق با مقررات یاد شده در مفاد نامه با واحد های صنفی که دارای تخلفات می باشند برخورد قاطع برابر ضوابط و مقررات بعمل آید./