یادداشت همکاری مشترک اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران با دانشگاه علمی کاربردی در موضوع تایید صلاحیت حرفه‌ای و ارتقا مهارت های مشاغل