از شما عضو گرامی دعوت می شود در گردهمایی سالیانه اتحادیه که با اعضای محترم در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در محل اتاق اصناف برگزار

می شود شرکت نمایید.

زمان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
از ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: شریعتی، بالاتر از ملک ،ساختمان اتاق اصناف تهران، طبقه سوم