احتراما، تصویر نامه شماره ۱۷۸۴/۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ اتاق اصناف ایران به پیوست تصویر نامه شماره ۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ کمیته اقدام ارزی در خصوص برخی تسهیلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات ارسال میگردد مقتضی است مراتب فوق به فعالین اقتصادی اعضای صنفی تحت پوشش اطلاع رسانی لازم معمول گردد./