کلاس آموزش کار با دستگاه پروگرامر ونحوه پروگرام کردن آیسی های مختلف  چهار شنبه  ۹۵-۸-۲۶در محل اتحادیه الکترونیک وحفاظتی
در راستای آموزش وارتفای سطح علمی اعضا  کمیسیون آموزش اتحادیه اقدام به برگزاری کلاس آموزش کار با دستگاههای پروگرامر وآموزش روش پروگرام آیسی های مختلف را برای اعضا محترم در محل اتحادیه برگزار نمود.