همکاران محترم

با توجه به سوالات همکاران مبنی بر اینکه آیا پروانه کسب تولیدی  با پروانه بهره برداری برابری میکند یا خیر متن نامه اتاق اصناف مبنی بر جایگزینی  پروانه کسب تولیدی با پروانه بهره برداری جهت اطلاع اعضا محترم به پیوست ارسال میگردد

موضوع : پروانه کسب تولیدی به عنوان مجوز برای فعالیت تولیدی

تصویرنامه ۶۰/۹۷۸۵۶ مورخ ۹۴/۴/۳۰مرکز اصناف وامور بازرکانان ایران وهمچنین نامه شماره ۶۰/۸۷۸۵۶ مورخ۹۴/۴/۱۳ مدیر کل دفتر امور طرح هاوتامین وزارت صنعت در خصوص جایگزینی پروانه کسب تولیدی به جوازتاسیس وپروانه بهره برداری برای فعالیتهای صنعتی جهت استحضار وهرگونه بهره برداری ارسال میشود

 

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت به روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها اعلام کرد: برای رفع موانع تولید این تصمیم اتخاذ شده است و از این پس پروانه کسب برای فعالیت‌های صنوف تولیدی به مثابه جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری تلقی خواهد شد.

به گزارش اصناف ایران، علی فاضلی از روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها خواست این موضوع به اتاق‌های اصناف آن استان اطلاع‌رسانی شود. همچنین یدا… صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت، موضوع جایگزینی پروانه کسب اصناف تولیدی به‌جای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای فعالیت‌های صنفی را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ کرده است.