همایش آخرسال اتحادیه الکترونیک وحفاظتی تهران روز چهارشنبه نهم اسفند چهارصد ودو در محل اتاق اصناف تهران وبا حضور اعضا محترم اتحادیه وهیات مدیره محترم اتحادیه و با حضور دکتر رستگار رئیس محترم اتاق اصناف تهران برگزار شد در این مراسم ریاست اتحادیه گزارش کاملی از فعالیت های اتحادیه و خدمات انجام شده را به سمع اعضا محترم رسانده و در ادامه ریاست اتاق اصناف آقای دکتر رستگار سخنرانی برای جمع حاضر ایراد داشتند، همچنین توسط ریاست محترم اتاق اصناف تقدیری از هیئت مدیره انجام گرفت و لوح سپاسی به ریاست اتحادیه بابت خدمات انجام شده داده شد.