حضور ریاست اتحادیه در نشست عمومی اعضا کارگروهای تخصصی طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی وارتقا تولید داخل