احتراما،پیرو بخشنامه شماره ۳۳/۱۵۲۸۸۱ ج مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ موضوع ساماندهی واحدهای تولیدی با اشتغال بالای ۵۰ نفر و سرمایه ثابت ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام میدارد با توجه به پیگیری مبادی مربوطه مقتضی است نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی تسریع بعمل آید.