سلام علیکم
احتراما،بدینوسیله تصویر نامه شماره ۲۲۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران و ضمائم در خصوص راهنمای انتخاب کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به پیوست جهت اطلاع و اقدام شایسته ارسال می گردد.