احتراما به اطلاع میرساند حسب مصوبه ستاد ملی با کرونا از روز شنبه مورخ ۱/۹/۹۹ مشاغل مربوط به گروه شغلی حوزه اصناف (تصویر پیوست) مجاز به فعالیت میباشند همچنین خاطر نشان میدارد مشاغل مربوط به گروه ۲ و ۳ و ۴ شغلی برابر مصوبات تعطیل و اجازه فعالیت نخواهند داشت لذا مقتضی است به نحو شایسته نسبت به اطلاع رسانی مراتب از سوی آن اتحادیه به اعضا تحت پوشش خود بمنظور رعایت مصوبات مذکور اقدامات لازم بعمل آمده و متذکر گردد با متخلفان وفق مقررات برخورد قانونی لازم صورت میپذیرد.

همچنین در خصوص حضور کارکنان اتحادیه های صنفی در محل خدمت برابر مصوبات مربوطه صرفه بک سوم پرسنل بکارگیری گردد.

لذا شرایط یاد شده تا اطلاع ثانوی قابل اجرا بوده و هرگونه تغییر متعاقبا از طریق ایت اتاق اطلاع رسانی خواهد گردید.