پیگیری و مکاتبات اتحادیه پیرامون موضوع مشکلات تغییر مبنای ارز محاسبات گمرکی به نرخ نیمایی و تبعات افزایش بهای تمام شده و تاثیرات منفی آن بر واحد های صنفی و تولیدی