احتراما، تصویر نامه شماره  ۷/۰۹/۱۲۷۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ اتاق اصناف ایران به پیوست نامه شماره ۶۰/۲۱۰۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ مرکز اصناف و بازرگانان ایران در خصوص فرایند استفاده از تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه توسط اصناف تولیدی جهت اطلاع رسانی لازم به واحد های تابعه به منظور بهره مندی از تسهیلات مزبور ارسال می گردد./