مراسم اهداء مجوز فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی فنی حرفه ای تهران

امروز با حضور ریاست سازمان فنی حرفه ای تهران ، سرکار خانم دکتر نیرومند و مهندس صادق فیض آبادی ریاست اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران و آقای مهدی محبی ریاست اتحادیه مخابرات و مسئولان چند کارخانه بزرگ در محل سازمان فنی حرفه ای تهران برگزار گردید.

در این مراسم از فعالیت اتحادیه الکترونیک به جهت برگزاری کلاس های آموزشی تقدیر به عمل آمد و برای دور دوم مجوز پروانه فعالیت مرکز کارآموزی جوارکارگاهی به اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران توسط سرکار خانم دکتر نیرومند به ریاست اتحادیه مهندس صادق فیض آبادی اهدا شد.