احتراما، به اطلاع می رساند در راستای مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ متن نهایی اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار جهت اطلاع رسانی ، بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد