براساس اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور ماده ۹ یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور اضافه گردیده که به شرح زیر میباشد.

تبصره ۳- انتشارهرگونه آکهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع استومتخلف به جریمه نفدی از یک میلیون ریال تا دویست وپنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

رسانه های گروهی جاپخانه ها وموسسات تولید محصولات چند رسانه ای موکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوممی شوند.

با توجه به اصلاحیه قانون نظام صنفی وبا عنایت به حسن تفاهم وهمکار فی ما بین این اتحادیه وسازمان نیازمندی های همشهری به منظور توسعه کسب وکار وهمراهی با دولت محترم جمهوری اسلامی برای قانونمند شدن فعالیت واحد های صنفی تفاهم نامه ای با سازمان نیازمندیهای همشهری منعقد گردید بر اساس این تفاهم نامه از این پس تمام آگهی دهندگان شامل دوازده رسته این اتحادیه وهمچنین اتحادیه لوازم برقی شهر ری باید برای درج آگهی خود پروانه کسب از اتحادیه ارائه دهند وسازمان نیازمندی های روزنامه همشهری از درج آگهی های واحد های صنفی بدون پروانه کسب خودداری میکتد .

از اتحادیه الکترونیک تهران صادق فیض آبادی واز اتحادیه لوازم برقی شهر ری آقای مصطفی زاده واز روزنامه همشهری آقای متین مسلم تفاهم نامه را امضا نمودند