احتراما، به پیوست تصویرنامه شماره ۴۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ اتاق اصناف ایران در خصوص اعتراض اعضا صنوف به مبنا قرار دادن محاسبه تراکنش دستگاههای پوز مبنی بر اخذ مالیات مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد./