اعضاء محترم اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران
با توجه به پیگیری های انجام شده طی جلسات متعدد با شرکت مگفا (زیرمجموعه وزارت صمت)در رابطه با ساخت پلتفرم جهت ارائه خدمات و فروش محصولات اعضاء محترم اتحادیه براساس شناسه صنفی و با حضور ریاست محترم اتاق اصناف تهران جناب آقای نوده فراهانی تفاهم نامه ، همکاری وزارت صمت در قالب شرکت مگفا در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ در محل مگفا به امضاء رسید ، در این تفاهم نامه اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران به عنوان اتحادیه پایلوت جهت شروع کار از طرف شرکت مگفا معرفی گردید. درحال حاضر این اپلیکیشن آماده بارگذاری اعضاء الکترونیک حفاظتی تهران می باشد.