احتراما ، به پیوست نامه شماره ۶۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اتاق اصناف ایران در خصوص سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهربرداری لازم ارسال می گردد.