احتراما بدین وسیله تصویر نامه سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران در خصوص راه اندازی فرایند الکترونیکی مربوط به ثبت نام واحد های صنفی تولیدی در سامانه بهین یاب حهت اطلاع اعضا  محترم به آگاهی میرسد.