سلام علیکم

احتراما،پیرو نامه شماره ۳۳/۱۷۳۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ این اتاق به پیوست تصویرنامه شماره ۷۹۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ اتاق اصناف ایران در خصوص پیگیری الزام واحدهای صنعتی و صنفی به استفاده از عبارت ساخت ایران بر روی محصولات ارسال می گردد. لذا مقتضی است گزارش اقدامات صورت پذیرفته را به این اتاق ارسال نمایید.