سلام علیکم

احتراما،به پیوست تصویرنامه شماره ۱۲۶۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ اتاق اصناف ایران در خصوص معرفی سامانه Barekat.haj.ir بمنظور تسهیل در زمینه خرید سوغات جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.