احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ اتاق اصناف ایران در خصوص مشکلات اصناف در حوزه بیمه تامین اجتماعی ارسال می گردد.لذا مقتضی است نسبت به مراتب بررسی لازم صورت پذیرفته و در قالب فرم پیوستی تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ جهت جمع بندی و انعکاس به این اتاق ارسال نمایید.