احتراما ،به پیوست تصویر نامه شماره ۷۰۲/۲۵۰/ص مورخ ۲/۱۰/۱۴۰۲ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص فراخوان قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.