احتراما ، به پیوست تصویرنامه شماره ۱۸۳۶۹  مورخ  ۱۴۰۲/۴/۱۴ شهرداری محترم منطقه ۱۲ تهران در خصوص جلوگیری از دپوی اجناس اشتعال زا و بروز آتش سوزی و حوادث احتمالی در بازار بزرگ تهران ارسال می گردد. مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی شایسته به اعضای تحت پوشش مستقر در محدوده مذکور اقدام نمایید.