احتراما،پیوست تصویرنامه شماره ۱۰۰۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اتاق اصناف ایران در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.