به پیوست تصویرنامه شماره ۴۷۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ اتاق اصناف ایران در خصوص برگزاری وبینار آموزشی (باز آموزی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی)به همراه جدول سر فصل های آموزشی و فایل راهنما جهت اطلاع و بهربرداری ارسال می گردد.