به پیوست تصویرنامه شماره ۹۷۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره ۱۲۲۸۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران درخصوص جلوگیری از ثبت شناسه های نامعتبر در اسناد انبار داری در سامانه جامع انبار ها و مراکز نگهداری کالا جهت  اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.