احتراما،پیرو بخشنامه شماره ۹۹۸۱۱/۳۳ج مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ درخصوص ابلاغ مصوبات تعیین و تثبیت قیمت ها مبنی بر اهمیت اجرای بهینه طرح پوشش و کلیه هزینه های توزیع در برخی اقلام ضروری (لیست گروههای کالای که ضرائب سود آنها با هزینه های جاری ناشی از تورم و رکود اقتصادی مغایرت داشته) بدینوسیله تصویرنامه شماره ۱۹۳۵۵۵/۱۴۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ معاون محترم بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت به پیوست تصویرنامه شماره  ۵۰۹۶۹/۴۰۰/۳۷۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ معاون محترم وزیر مدیر عامل سازمان حمایت در خصوص ابلاغ ضرایب سود و هزینه های پخش و توزیع کالا جهت اجراء ضوابط و نظارت بر کلیه عوامل توزیع باذکر توضیحات حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه های شرکتهای پخش با هرنوع گستره فعالیت (استانی،منطقه ای و سراسری) به صورت یکسان درقالب پنج گروه کالایی مطابق جدول پیوستی تعیین گردیده ارسال می گردد./