بسمه تعالی
به اطلاع اعضای محترم میرساند :
آن دسته از همکارانی که مبادرت به خرید و فروش لوازم دست دوم می نمایند طبق اعلام اداره 
آگاهی و اماکن نیروی انتظامی تهران بزرگ موظف به داشتن دفتر خرید و فروش مورد تایید 
اتحادیه  میباشند لذا جهت دریافت این دفتر به اتحادیه مراجعه نمایید .
                                            اتحادیه الکترونیک و لوازم حفاظتی تهران