عضو گرامی با توجه با هماهنگی های انجام شده با شرکت محترم مارشال 
اعضا محترم می توانند با مراجعه به سایت www.shop marshal service.ir  اقدام به خرید قطعات از شرکت مارشال نمایند. برای دریافت یوزر و پسورد با اتحادیه تماس بگیرید.
اتحادیه الکترونیک وحفاظتی