جلسه نرخ گزاری نصب وخدمات دزد گیر اماکن برای سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در محل اتحادیه با حضور اعضای فعال در در این رسته برگزار گردید و مصوبات جدید در دست اقدام میباشد.