جلسه نرخ گزاری خدمات دستگاه های صوتی و تصویری روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور ریاست اتحادیه و تعدادی از اعضا صنف در محل اتحادیه برگزار گردید.