جلسه نرخ گزاری جدید خدمات رسته صوت وتصویری برای سال ۱۴۰۱ امروز در محل اتحادیه برگزار گردید.