جلسه مشترک ریاست اتحادیه با مهندس خیاطی وجناب سرهنگ ظهرابیان از مسئولین نمایشگاه ایپاس پیرامون همکاری های مشترک شنبه ۲۷/۶/۹۵