بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور وبا توجه به اینک نرخ مصوب رسته های زیر مجموعه اتحادیه نیاز به بازنگری وبه روز رسانی دارد به همین منظور اولین جلسه نرخ گذاری خدمات صوتی تصویری شنبه ۶-۹-۹۶ در محل اتحادیه با حضورمدیرت خدمات ونمایندگان شرکت های مارشال ماکسیدر الجی سامسونگ پاناسونیک وکارشناسان اتحادیه برگذار گردید در این جلسه حاضرین در مورد نرخ خدمات دستگاههای تصویری به اجماع رسیدند مقرر گردید در جلسات بعدی نرخ های رسته های زیر مجموعه اتحادیه الکترونیک وحفاظتی بررسی وپس از تایید هیئت مدیره برای تصویب نهایی به اتاق اصناف ارجاع شود لازم به ذکر است نرخ پیشنهادی اتحادیه پس از تایید اتاق اصناف   لازم الاجرا برای فعالین در ۱۲ رسته زیر مجموعه اتحادیه بوده ونرخ مبنا برای سازمان تعزیرات وسازمان حمایت از مصرف کنندگان می باشد .

@etehaadiye