برگزاری اولین همایش تخصصی روسا وشوراهای امربه معروف ونهی از منکر اتحادیه های صنفی تهران با حضور امام جمعه موقت تهران آیت الله موحدی کرمانی سردار روزبهانی ورییس اتاق اصناف ایران