جریمه ۲۵۰ میلیون ریالی برای تبلیغ بدون پروانه کسب

قانون اصلاح نظام صنفی کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تائید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس قانون نظام صنفی کشور که بعد از اصلاح ابلاغ شده است اتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است ومتخلف به جریمه نقدی از یک میلیون تا دویست وپنجاه میلیون ریال محکوم میشود .

همچنین بر اساس اصلاحات تبصره ۲ ماده ۳این قانون، اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب توسط یک یا چند فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط مورد استفاده قرار گیرد، آیین نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

بر اساس اصلاحات ماده (۴)، صنف، عبارتست از آن گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشتمل این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی-خدمات فنی و توزیعی-خدماتی تقسیم می شوند.

طبق اصلاحات ماده (۵) این قانون و الحاق دو تبصره به آن، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

همچنین اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

بر اساس اصلاحات ماده (۸)، اتاق اصناف شهرستان، اتاقی متشکل از روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون است.

همچنین تبصره (۱) ماده ۱۲ قانون حذف و تبصره های ۳ و۵ اصلاح می شود که بر این اساس صدوربیش از یک پروانه برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانون برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

در صورت عدم فعالیت بیش از ۶ ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر اتحادیه موظف است پس از اخطار ۱۵ روزه به واحد صنفی مذبور پروانه کسب را ابطال کند.