سلام علیکم
احتراما،پیرو بخشنامه مکرر در خصوص لزوم ثبت آمار تولید واحد های صنفی تولیدی در کلیه رسته های صنفی درسامانه بهین یاب براساس اطلاعات واصله تا کنون آمار دقیق و متناسب با تعداد واحدهای تولیدی در سامانه ثبت نگردیده است لذا مقتضی است به تمامی واحد های صنفی تحت پوشش خود به نحوه شایسته اطلاع رسانی گردد حداکثر ظرف دوماه نسبت به ثبت آمارتولید درسامانه مذکور اقدام نمایند بدیهی است پس از تاریخ ذکر شده ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات از سوی سازمان صمت استان تهران منوط به ازائه گواهی ثبت آمار در سامانه موصوف خواهد بود.