تصویرنامه شماره ۱۴۰۰/۱۶۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰  سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران به پیوست رونوشت نامه های شماره  ۲۱۱۰۸۶ و ۶۰/۲۱۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ و ۶۰/۲۱۳۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت متبوع منضم به دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه های کالایی لوازم التحریر نوشت افزار و ملزومات اداری ،اقلام الکتریکی و الکترونیکی جهت اطلاع بهره برداری و اقدام وفق مقررات قانونی ارسال می گردد.