اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم میرساند
با توجه به تفاهم نامه ی اتحادیه با سازمان فنی و حرفه ای کشور و تاییدیه نام اتحادیه بعنوان کارگاه های هم جوار،
از این پس کلیه پایان دوره های اتحادیه با مشارکت و مهر سازمان فنی و حرفه ای صادر شده و نام اعضاء شرکت کننده در کلاس ها، در پرتال سازمان فنی و حرفه ای درج میگردد.
همچنین کلیه اعضا و شرکت های عضو میتوانند درخواست انجام کلاس های مشترک آموزش را در محل اتحادیه انجام دهند ،و پایان دوره ی مشترک اتحادیه و سازمان فنی و حرفه ای به شرکت کنندگان داده می‌شود.