بر اساس ماده ۳۹ قانون نظام صنفی کشور کمیسیون بازرسی اتاق اصناف به بازرسی عملکرد اتحادیه ها می پردازند که در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۴ اتحادیه الکترونیک پذیرای کمیسیون محترم بازرسی بود. پس از بازرسی کمیسیون محترم ماده ۳۹ از اتحادیه نتیجه گزارش حکایت از عملکرد مثبت اتحادیه داشت که طی نامه ای به اتحادیه از عملکرد اجرایی ومالی اتحادیه تقدیر گردید.