احتراما،پیرو نامه شماره ۷/۰۹/۱۷۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ موضوع تعیین ظرفیت واحد های صنفی تولیدی و پیش بینی منابع مورد نیاز برای بهره مندی از مزایای طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور ، خواهشمند است واحد های صنفی تولیدی عضو اتحادیه که نیازمند به نوسازی و یا بازسازی می باشند با ذکر منابع مالی لازم به اتحادیه اعلام نمایند.