ابلاغیه مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی در خصوص

????تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲