امام صادق ( ع ) می فرمایند :

هر کس برای خدا دانش بیاموزد به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد ، در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل گرد و برای خدا آموزش داد.

و هم چنین حضرت علی ( ع ) می فرمایند :

کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب ماده چه چیزی به دست آورده است و آن کس که از علم بهره مند شده چه چیزی به دست نیاورده است .

در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پزوهش به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق علمی در صنعت الکترونیک سبب شده است برای ادامه کار دراین صنعت به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش ها و سیستم های قدیمی را که کارآیی ندارند ، کنار نهاد .

هر چه دانش و مهارت های صنوف بشتر شود وبا پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد در جه اطمینان از موفقیت فرد در بازار کار بالاتر می رود و توانایی های بالقوه افراد به فعل در آمده و استعدادهای آنان شکوفا گردد.

اتحادیه الکترونیک با هدف آموزش به اعضا خود کلاس های متعدد آموزشی رایگان برگزار نموده است و با انجام تفاهم نامه با آقای دکتر محمد قلمچی قصد آن را داریم تا این آموزشها بصورت مدون وپایدار انجام شود