احتراما،تصویرنامه شماره ۳۸۲۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ معاون محترم نظارت و بازرسی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران به پیوست ضمائم در خصوص برگزاری دهمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی به واحدهای تولیدی و خدماتی در سال جاری جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.