پیگیری های اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران در جهت برابری پروانه کسب تولیدی با جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

که در ادامه مکاتبات انجام شده با اتاق اصناف تهران، اتاق ایران و سازمان صنعت،معدن و تجارت قرار داده شده است.

و در انتها چک لیست واحدهای تولیدی که در جهت رفاه واحد های تولیدی انجام میشود.