نظر به اینکه طبق دستور پلیس محترم اماکن نصب دوربین مدار بسته در واحد های متقاضی پروانه کسب الزامی گردیده وبا توجه به حساسیت موضوع در استفاده از اشخاص خبره وبا صلاحیت در این کار طی بخشنامه ای از طرف اتاق اصناف از اتحادیه های زیر مجموعه خواسته شده است که اعضا خود راجهت نصب دوربین های مدار بسته به اتحادیه الکترونیک معرفی نمایند.